Jest to terapia obejmująca całokształt oddziaływań stosowanych wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci z grupy ryzyka dysleksji lub z dysleksją, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z problemami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem oraz obniżoną sprawnością manualną. Wczesne podjęcie pracy terapeutycznej stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o karierze szkolnej dziecka.

Cel: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i stymulowanie rozwoju.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł